Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

umre20wrzesnia
Nie obiecam Ci, że będę czekała zawsze, bo prawdopodobnie nie będę. Znajdę sobie kogoś, chociażby na złość Tobie. Pewnie nie będzie miał aż tak niebieskich oczu i dołeczka w policzku, ale może pomoże zapomnieć...
— do miłości mojego życia, J.
Reposted byniskowowhynotmeover-landagp

August 04 2017

umre20wrzesnia
możemy się spotkać?
— do miłości mojego życia, J.
Reposted bywiksimpulsiveepollyanna12czerwcabellabellaegzystencjapodprzykrywkapelnaradosciaanetaxxdancingwithaghostcatherineeelottibluebell

September 12 2017

umre20wrzesnia
Nie obiecam Ci, że będę czekała zawsze, bo prawdopodobnie nie będę. Znajdę sobie kogoś, chociażby na złość Tobie. Pewnie nie będzie miał aż tak niebieskich oczu i dołeczka w policzku, ale może pomoże zapomnieć...
— do miłości mojego życia, J.
Reposted byniskowowhynotmeover-landagp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl